Search
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter by Kategórie produktov
Search
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter by Kategórie produktov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ESHOP

(ďalej ako „VOP“)

 

I. Úvodné ustanovenia 

I.1       Marek Majdek – PeMa s miestom podnikania Pod Stráňami 4610/39, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 41736079, zapísaný v  Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-11523 (ďalej len „predávajúci“) prevádzkuje obchodný systém (nákupný portál) na stránke www.kallos.sk. Prostredníctvom tohto obchodného systému (nákupného portálu) má tretia osoba (ďalej len „spotrebiteľ“) možnosť zakúpiť si tovar nachádzajúci sa na stránke nákupného portálu predávajúceho.

I.2       Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v obchodnom systéme (nákupnom portáli) predávajúceho.

 

II. Objednávka

II.1      Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.kallos.sk prípadne emailom na marek@kallos.sk. Spotrebiteľ si vyberie tovar z ponuky a vloží ho do košíka. Po registrácii alebo prihlásení prejde procesom objednávky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom   č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Pred odoslaním objednávky spotrebiteľom sú v obchodnom systéme (nákupnom portáli) a v týchto VOP spotrebiteľovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ prejavuje súhlas s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu so znením VOP pred odoslaním objednávky v obchodnom systéme (nákupnom portáli) predávajúceho.

II.2      Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, doručovaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

II.3      Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Do 24 hodín dostane spotrebiteľ potvrdzujúci email, v ktorom budú uvedené detailné informácie o objednanom tovare: dodacia lehota, konečná cena, spôsob úhrady, spôsob a približný termín dopravy. V prípade, že tovar nie je na sklade, informujeme Vás o dátume jeho naskladnenia.  Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

II.4      Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od potvrdenia objednávky.  Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom marek@kallos.sk). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Dodacie lehoty

III.1    Dodacie lehoty sú pre všetky druhy produktov, ktoré sú skladom rovnaké. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

III.2    Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. V prípade, že by sa dodacia doba z nejakého dôvodu predĺžila, bude o tom spotrebiteľ oboznámený telefonicky alebo e-mailom.

 

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

IV.1    Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

IV.2    Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti – dobierkou, resp. pri prevzatí prepravcovi, alebo vopred prevodom/vkladom na účet predávajúceho, na základe predfaktúry. Spotrebiteľ hradí cenu tovaru plus dopravné náklady.

IV.3    Cena za dopravu závisí od hodnoty a hmotnosti objednávky – v rámci  Slovenska: pri nákupe nad 58 € s DPH je cena dopravy zadarmo:

  •     do 5kg      –   doprava 2,90€ s dph
  •   nad 5kg      –   doprava 3,90€ s dph
  •   cena dobierky je 1€ s dph

Pri nákupe nad 78 s DPH je doprava zdarma + darček.

IV.4    Výška nákladov na dopravu je vždy  súčasťou  potvrdenia objednávky.

 

V. Spôsob doručenia

Doručenie priemerne do 48 hodín.

V.1  Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať preddavok. V prípade, že takýto tovar doručený na základe potvrdenej záväznej objednávky spotrebiteľ nepreberie, zaplatený preddavok prepadá ako zmluvná pokuta v prospech predávajúceho.

 

 VI. Preberanie tovaru

VI.1      Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

VI.2      Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

VI.3      Nebezpečenstvo škody na tovare  prechádza na spotrebiteľa momentom  prevzatia tovaru spotrebiteľom  alebo jeho splnomocnencom.

 

VII. Záručné podmienky 

VII.1   Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych  predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ďalšími platnými právnymi predpismi.

VII.2   Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku

VII.3   V prípade uplatňovania reklamácie spotrebiteľ oznámi predávajúcemu písomnou formou (pošta, e-mail), že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie..

 

VIII. Ochrana osobných údajov 

Ochrana osobných údajov má na www.kallos.sk najvyššiu prioritu! Ktoré z Vašich osobných údajov ukladáme a ďalej spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť. Za týmto účelom prosím kontaktujte poverenú osobu na marek@kallos.sk. Ako využívame Vaše údaje? Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely predaja tovarov alebo poskytovania služieb na diaľku v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Podľa § 28 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) osobných údajov, resp. ich využívaniu v poštovom styku. Ako chránime Vaše osobné údaje? Na spracovanie Vašich údajov používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý Váš údaj sa pred tým, ako je k nám odoslaný zakóduje.

…ako vidíte, môžete nám dôverovať! Zákazník svojou objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely predaja tovarov alebo poskytovania služieb na diaľku podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IX.2    Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

IX.3    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

IX.4    Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

IX.5    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.07.2015.

Napíš nám

OBCHOD

KALLOS

KONTAKT

Created by

Created by PROFIDIZAJN

Zdieľaj
0
Nákupný košík