Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Obchodné podmienky
Odberateľ má právo stornovať objednávku v obchode dodávateľa do 12 hodín od jej potvrdenia. Po tomto termíne začne dodávateľ vybavovať predmetnú objednávku. Odberateľ sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme a uhradí. V prípade neprevzatia tovaru odberateľom bude dodávateľ nútený vymáhať vzniknutú škodu podľa príslušného zákona platného v Slovenskej republike. Pokutou 15 eur  V prípade, že odberateľ nebude reagovať na kuriéra - dodávateľa počas vybavovania objednávky, odberateľ sa zaväzuje, že dodávateľ bude mať nárok na vzniknutú škodu.

Dodávateľ je platcom DPH. Stanovené ceny sú konečné, no môžu sa odlišovať vzhľadom na možnú zmenu kurzu medzi jednotlivými menami, a v prípade zvýšenia cien našich obchodných partnerov. Po objednaní tovaru v našom obchode bude odberateľ informovaný prostredníctvom e-mailu o spôsobe dodania a konečnej cene vrátane dopravy na adresu odberateľa. Tovar vozíme vlastnou dopravou alebo posielame DPD - SPOLOčNOSŤOU  kuriér . Tovar rozvážame do týchto miest: Žilina, Kysuce, Čadca, Martin, Ružomberok, Orava , Liptov, Brezno, Poprad, Spiš a okolie týchto miest. Po vzájomnej dohode medzi odberateľom a dodávateľom je možné poslať tovar aj na inú adresu odberateľa ako je uvedené v objednávke. Odberateľ platí za tovar a služby vždy v hotovosti, ak to nie je dohodnuté písomnou formou inak. Dodávateľ je povinný dodať tovar v správnom množstve a kvalite. Dodávateľ môže vyzvať odberateľa na uhradenie zálohovej faktúry a po jej uhradení bude vybavená objednávka odberateľa.

Po vzájomnej dohode medzi odberateľom a dodávateľom je možné si dohodnúť stretnutie, kde dodávateľ predstaví odberateľovi ponúkaný tovar. V tomto prípade sa odberateľ zaväzuje dodávateľovi, že po vzájomnej dohode uhradí náklady na dopravu. Dodávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od objednávky v prípade vyššej moci alebo v prípade, že tovar alebo služby nebude možné zabezpečiť. V prípade odstúpenia dodávateľa od objednávky túto skutočnosť musí oznámiť odberateľovi, a ak odberateľ uhradil zálohovú faktúru, tak je dodávateľ povinný vrátiť zaplatenú sumu v lehote 15 dní na účet odberateľa.

Odberateľ objednaním tovaru potvrdzuje, že bol oboznámený s použitím, užívaním tovaru. Odberateľ objednaním tovaru potvrdzuje, že si pozorne prečítal text obchodných podmienok, a že im porozumel!

Reklamácie:
Reklamácie dodávateľ vybavuje podľa príslušného zákona, ktorý je platný v Slovenskej republike.

Dodávateľ:
PeMa - Ing Marek Majdek
Ul. Pod stráňami 39
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0904 197 828